woensdag 15 juni 2011

Open brief aan Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie

Aan de leden van de Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Van Gerrit Hartholt, Pim Walenkamp, Martin Hakkesteegt, Erika Nap, Argiris Diamantis, Ada Ruitenberg, Sietze de Jong, Christ van Oers, Erik Tilanus, Couzijn Bos, Arno van Dijk, Harry van de Pol, Arjan Kraijo, Gerrit Klifman, Klaas Neutel, Kamiel Bertels, Erik van der Does de Bye, Rolf Beens, Titia Lont, Henk van Hooft, Geert van Tongeren en Bert Otten.

Datum 15 juni 2011.

Betreft: Open brief: Grote twijfels bij voorliggende plannen invoering “animal cops”.

Geachte vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie, ondergetekende CDA leden willen door middel van deze open brief aan u aangeven dat zij veel vragen hebben bij de voorliggende plannen invoering animal cops  / dierenpolitie. Mede omdat niet duidelijk is hoeveel dierenpolitieagenten er in Nederland nodig zijn en dat zij van mening zijn dat de “animal cops” niet af mogen gaan van de politiesterkte. Hierbij kunnen wij verwijzen naar de aangenomen resolutie ‘Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ?’. Deze open brief wordt ook beschikbaar gesteld aan een aantal media redacties.

CDA leden vragen zich af: Animal Cops waar beginnen we aan? 

En: Hoeveel animal cops zijn er nou eigenlijk nodig in Nederland?

Donderdag 16 juni 2011 praat de Tweede Kamer in een algemeen overleg van de commissie Veiligheid en Justitie over invoering van de animal cops (dierenpolitie) en de landelijke prioriteiten van de politie. Dit gebeurt mede n.a.v. de brief van minister Opstelten en staatssecretaris Bleker betreffende ‘invoering dierenpolitie en meldnummer dieren in nood’.

In de aanloop hier naartoe hebben de CDA leden in meerderheid op het CDA voorjaarscongres aangegeven moeite te hebben met de huidige invoeringsplannen dierenpolitie. De CDA leden vinden de aanpak van dierenmishandeling absoluut nodig, maar zij zetten grote vraagtekens bij de voorliggende oplossing van maar liefst 500 (exclusieve) dierenpolitieagenten. De noodzaak van dat aantal van 500 is tot nu toe niet aangetoond. Tevens willen de CDA leden dat de “animal cops” niet af gaan van de politiesterkte. Kort door de bocht samengevat: Dierenwelzijn oke, 500 animal cops op dit moment nee. De voorliggende plannen werpen vanuit die visie dan ook veel vragen op.

Welke vragen leven er zoal bij de CDA leden en de initiatiefnemers van de aangenomen resolutie 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?'.
Kernvragen:
·         Eerst moet duidelijk zijn hoeveel “animal cops” er daadwerkelijk nodig zijn in Nederland, en wat zij nu echt voor werkzaamheden moeten gaan doen en hoeveel procent van hun tijd zij daadwerkelijk aan dierenwelzijn besteden. Hoeveel dierenagenten zijn er nodig?
·         Daarbij komt de vraag wat is beter?: De opleiding en benoeming van dierenpolitieagenten of de opleiding en benoeming van dieren Buitengewoon Opsporingsambtenaren (dieren-BOA's)? Het laatste is een recent voorstel van Joost Eerdmans, oud Tweede Kamerlid en huidig wethouder in Capelle aan den IJssel waar een landelijke proef met dieren-BOA’s uitgevoerd wordt in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
·         Moet de aandacht voor dierenwelzijn door deze functionarissen (agenten of BOA's) de hoofdtaak zijn of een deeltaak? Als de aanpak van dieren-mishandeling zo belangrijk is waarom gaan er pas in oktober 2011 de eerste dierenpolitieagenten aan de slag? Zolang de eerste dierenpolitieagenten er nog niet zijn, wie pakt ondertussen (tussen nu en oktober 2011) de dieren-mishandelaars aan? 
·         Is voorzien in de opvolging van de meldingen door de dierenpolitie? Als er veel meldingen doorgegeven worden aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) via 1-1-4 of 1-4-4 en die kans is heel groot kan de LID het dan straks wel aan? Kan de LID überhaupt anno nu alle werk aan? En wat gebeurt er straks met de dieren die slachtoffer zijn van dieren-mishandeling en die gered zijn door de “animal cops”? En niet te vergeten wat kunnen we leren van de huidige situatie? Is de mogelijkheid onderzocht om de LID uit te breiden? Zo ja wat is daar uitgekomen?
·         Wat is het doel? Is het doel vergroting van het dierenwelzijn, of is het doel onverkort vasthouden aan de 500 dierenagenten? Of is het doel iets totaal anders?
  
Naast de vragen aangaande de functie en het takenpakket van de “dierenpolitie” leven er bij de CDA leden vragen omtrent de hoeveelheid agenten (of BOA’s) die hiervoor nodig zouden zijn.
·         Wat is de meerwaarde van 500 (exclusieve) dierenagenten t.o.v. de huidige situatie? Wat is het verschil tussen de circa 49.500 politieagenten die nu ook in feite dierenagent zijn en straks 500 (wel / niet exclusieve) dieren-agenten? Een detail vraag zou kunnen zijn: Hoeveel uren heeft de politie in 2009 en 2010 besteedt aan dierenwelzijn? En is het mogelijk om die uren te bundelen bij de voorgenomen dierenagenten?
·         In september 2008 pleitte de PVV voor 250 animal cops en in het verkiezings-programma van de PVV voor 2010-2015 gaat het over 300 animal cops. Waarom komen er (aldus het regeer en gedoogakkoord) dan nu ongeveer twee keer zo veel? En waarop zijn deze aantallen gebaseerd?
·         De PVV wilde in september 2008 dat de animal cops niet van de politiesterkte af zouden gaan, maar nu gaan ze wel van de politiesterkte af. Hoe kan dat en waarom? 
·         Als de animal cops af gaan van de politiesterkte, zoals nu de plannen zijn, welke taken gaat de politie dan minder doen en wie beslist dat? Aanvullende vraag: welke prioriteiten van de politie mogen van de Tweede Kamer absoluut niet worden verlaagd in prioriteit?
·         Dion Graus de woordvoerder dierenwelzijn van de PVV heeft recent in BNDeStem aangegeven dat de dierenpolitie zich exclusief met de dieren-politietaak moet gaan bezig houden. Waarom gaat hij nu (naar verluidt) akkoord met een dierenpolitie die zich niet exclusief met dierenwelzijn bezig houdt? Op basis van welke criteria wordt er bepaald wanneer de dierenpolitie zich niet hoeft bezig te houden met dierenwelzijn, maar mag haar inzet (tijdelijk) andere prioriteiten dienen? En wie bepaalt die (tijdelijke) andere prioriteiten?
·         Hoeveel % van de tijd moeten dierenagenten aan hun dierenpolitietaak besteden willen ze zich nog met recht dierenpolitieagent mogen blijven noemen? En wat is de ondergrens in deze voor de PVV en voor u? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%?

Tevens zijn de CDA leden van mening dat altijd geleerd moet worden van eerder opgedane ervaringen. Daarom willen zij weten wat de ervaringen zijn in Capelle aan den IJssel met de dieren-BOA's? Worden de ervaringen in Capelle aan den IJssel met de (gesubsidieerde?) proef dieren-BOA’s op dit moment meegenomen door de Tweede Kamer bij het nemen van beslissingen over de (definitieve) invoering van de animal cops / dierenpolitie? Naar verluidt heeft het ministerie van Landbouw in (januari) 2010 Capelle aan den IJssel aangewezen voor een landelijke proef in deze. Wellicht kunnen wij daarnaast leren van hoe aandacht voor dierenwelzijn (animal cops) in andere landen is geregeld qua bemensing, bevoegdheden, juridische regel-geving, financieel (giften?), organisatie, uitrusting en aansturing. Evalueren van het huidige functioneren van de LID is ook een optie.

Tenslotte leven er vragen over de naamgeving van de dierenpolitie. Is de naam NL-animalcops een oplossing voor het vraagstuk van de naamgeving van de dierenpolitie / dieren-BOA's? En krijgen we straks naast de animal cops na een speciale training en vertaald naar de Nederlandse situatie ook youth gang cops, football hooligan cops, vice cops, gun cops, marijuana cops, ict cops en burglar cops?

Naast deze vragen zijn er nog veel meer vragen te stellen over het voorliggende plan van minister Opstelten en staatssecretaris Bleker m.b.t. de animal cops. De afspraak van 500 animal cops in het regeer en gedoogakkoord lijkt op het eerste gezicht duidelijk (afspraak is afspraak), maar blijkt in de praktijk tot nu toe niet bepaald duidelijk. Bij ons komt op basis van de ons beschikbare informatie, op dit moment een beeld naar boven van dat het mogelijk beter is om een X aantal BOA's bij te scholen op het punt van dierenwelzijn, dan het omscholen van 500 politieagenten naar dierenpolitieagent.

Aangezien de CDA leden aangegeven hebben dat ze niet willen dat de animal cops (of hoe ze ook mogen gaan heten) af gaan van de politiesterkte, wensen de CDA leden dat de Tweede Kamer de voorliggende plannen voor de animal cops bijzonder kritisch gaat bekijken met in het achterhoofd de vraag hoe kunnen we op een slimme, efficiënte en logische wijze dierenmishandeling tegen gaan waarbij de pakkans omhoog gaat en dierenwelzijn bevorderen. De CDA leden zijn daarbij van mening dat het bovenal moet gaan om de kwaliteit van het waarborgen en handhaven van dierenwelzijn en niet om de kwantiteit van het aantal ‘agenten’ die zich hiertoe specialiseren.

Aangezien de huidige politieagenten in feite nu al dierenpolitieagent zijn (all cops are animal cop?) hoeft er ons inziens geen echte haast gemaakt te worden. En als er wel enige gezwindheid / spoed nodig is dan kan ons inziens beter gekeken worden naar het op korte termijn bijscholen van een aantal BOA's op het punt van dierenwelzijn en het uitbreiden van de LID dan naar het aanstellen van 500 (exclusieve?) dieren-politieagenten.

Extra informatie kunt u vinden op: http://www.20110402.blogspot.com hier zal ook deze open brief geplaatst worden.

In twittertaal #durftevragen: Hoeveel animal cops zijn er nu echt in Nederland nodig? Animal cops: Tweede Kamer bezint eer ge begint.

Afrondend: Wij wensen de Tweede Kamer en in het bijzonder de vaste commissie Veiligheid en Justitie veel sterkte bij het bepalen van de prioriteiten van de landelijke en de dieren politie.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, Pim Walenkamp, Martin Hakkesteegt, Erika Nap, Argiris Diamantis, Ada Ruitenberg, Sietze de Jong, Christ van Oers, Erik Tilanus, Couzijn Bos, Arno van Dijk, Harry van de Pol, Arjan Kraijo, Gerrit Klifman, Klaas Neutel, Kamiel Bertels, Erik van der Does de Bye, Rolf Beens, Titia Lont, Henk van Hooft, Geert van Tongeren en Bert Otten initiatiefnemers, mede indieners dan wel ondersteuners van de aangenomen CDA resolutie ‘Hoeveel NL – Animal Cops zijn er nodig ?’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten